ใบสมัครสมาชิก
Application Form

บริษัท เออิซียะ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ตึกA ชั้น 2 ห้อง NS001C
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: +662 041 4001, +662 612 2066 Fax: +662 041 4002
Website : http://aysya.co.th E-mail: cs@aysya.co.th
• กรุณาลงทะเบียน 1 ตำแหน่งต่อ 1 ใบสมัคร • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
สำหรับบริษัท
7 6 4 ไม่ต้องกรอกรายละเอียด -      
เลขบัตรประชาชน
หรือ Passport No.
- - - -
ประเภทการสมัคร
[No. ]
วันที่สมัคร
สถานภาพ
ของสมาชิก
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)
ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
ชื่อ-สกุล
(ภาษาอังกฤษ)
First name Family name
เพศ
ที่อยู่
(ภาษาไทย)
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่
(ภาษาอังกฤษ)
วิธีการชำระเงิน
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
(ภาษาไทย)
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
(ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรติดต่อ FAX ข้อมูลข่าวสารทาง E-mail
E-mail ผู้สมัครต้องการให้ระบุชื่อได้ให้แผนผัง (ภาษาอังกฤษ)
วิธีการสั่งซื้อ ( )
สินค้า
แผนบริจากสังคม
ค่าสมัครสมาชิก 350 บาท ค่าจัดส่ง/ครั้ง 150 บาท ยอดรวมสุทธิ บาท
  • ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อการรับโอนโบนัส
ชื่อธนาคาร **** หมายเหตุ
ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับ
ชื่อผู้สมัคร หากผู้สมัครประสงค์จะสมัคร
บัตร SCB Cash Card ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ชื่อสาขา
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขรายละเอียดการเป็นสมาชิก AYSYA พร้อมกับได้รับคู่มือการดำเนินธุรกิจจากผู้แนะนำแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก AYSYA ทุกประการ
  • ผู้แนะนำ
ตำแหน่ง
บัญชีธนาคารสำหรับชำระเงิน
ชื่อบัญชี : บจ.เออิชิยะ อินเตอร์เนชั่นแนล
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา : เดอะไนน์ ทาวเวอร์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 468-049474-6
ชื่อบัญชี : บจ.เออิชิยะ อินเตอร์เนชั่นแนล
ธนาคาร : กรุงเทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : เดอะไนน์ ทาวเวอร์
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 002-8-01167-4
  • หลังจากชำระเงิน กรุณาถ่ายสำเนาใบเสร็จแล้วส่งแนบมาให้บริษัท
เลขที่ ID
สมาชิก
ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล
(ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรติดต่อ
  • สมาชิกด้านบน
ตำแหน่ง
เลขที่ ID
สมาชิก
ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล
(ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรติดต่อ
  • ในกรณีที่ไม่ระบุ ตำแหน่งจะถูกระบุเองอัตโนมัติ
( ) ( )