CSR

CSR, Information
บริษัท เออิซียะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคม CSR โดยร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเพื่อการกุศลและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
ในฐาณะที่เป็นบริษัทสากล เรามีแนวคิดที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งในระดับภูมิภาคและสากล โดยเริ่มออกมาตรการการทำกิจกรรมเพื่อสังคมระหว่างประเทศให้ตรงต่อความต้องการของคนในท้องที่และได้ขยายไปสู่การทำกิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอื่นๆอีกมากมาย ในประเทศญี่ปุ่นเรามีการเก็บฝาขวดพลาสติคและเก็บแสตมป์จากจดหมายที่ถูกใช้แล้วเพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการแปรไปสู่การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่เด็กๆทั่วโลก
การสังคมสงเคราะห์และการศึกษา
เราส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีความเสมอภาคทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รณรงค์ลดการก่อให้เกิดขยะและมลภาวะ
เราใส่ใจเรื่องการลดมลภาวะดดยการส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้กระดาษให้น้อยลงโดยมีการใช้เว็บไซต์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารแทนและเพิ่มฟังชั่นในเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ รวมถึงการรณรงค์ลดการปล่อย Co2 จากการจัดส่งสินค้า
สนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร (โครงการสนับสนุน 7 5 3)
โครงการสนับสนุน 7 5 3 เป็นโครงการสำคัญที่มาจากการร่วมมือกันของบริษัทและทุกท่านภายใต้สโลแกนว่า “เราสามารถทำได้ ” ในการส่งเสริมช่วยเหลือการศึกษาและเอาใจใส่ในการเจริญเติบโตและเรียนรู้เพื่อสังคมเพื่อเราทุกคนและเพื่ออนาคตของเด็กๆ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุน 65 พลัส)
โครงการ 65 พลัส เป็นโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในฐานะบุคคลผู้มากประสบการณ์อันนำมาซึ่งปัญญาที่ถูกถ่ายทอดตั้งแต่สถาบันครอบครัวแผ่ขยายไปยังสถาบันสังคม