7 Dream

Support Your Dream! เราจะช่วยสร้างฝันของคุณให้เป็นจริง!

1.คุณภาพชีวิต (quality of life)

เราดูแลคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาด้วยวิธีการล้ำสมัย ด้วยเป้าหมายสำคัญคือการมีสุขภาพที่ดีที่สุด

2.หนทางสู่ความสำเร็จ (commitment)

เราสนับสนุนให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้

3.รักษ์สิ่งแวดล้อม (save the earth)

เราส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

4.สายใยครอบครัว (family tie)

เราให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวด้วยแผนให้การสนับสนุนเด็กและผู้สูงอายุ

5.สู่ความเป็นสากล (globalization)

เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาไปสู่ระดับสากลโดยเริ่มจากระดับเอเชียมุ่งขยายสู่ทั่วโลก

6.เรียนรู้และพัฒนา (life term learning)

เรามีการจัดสัมนา การฟังบรรยายความรู้ต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้

7.ใจสู่ใจ (heart to heart)

เราส่งเสริมและช่วยเหลือการวางแผนในการไขว่คว้าโอกาสต่างๆรวมไปถึงการสร้างมิตรภาพ